Kancelaria Prawa Kanonicznego zapewnia wszechstronną i profesjonalną pomoc prawną ADWOKATA KOŚCIELNEGO – PEŁNOMOCNIKA przed Trybunałem Kościelnym w kwestii Uzyskania Stwierdzenia Nieważności Małżeństwa.

Zapewniamy wsparcie prawne przed każdym Sądem Biskupim w Polsce w szczególności na terenie Diecezjach Rzeszowskiej, Przemyskiej, Tarnowskiej, Sandomierskiej, a także za granicą, na przykład w Londynie, Berlinie, Toronto, Chicago czy Kopenhadze.

Nasza kancelaria oferuje pomoc ADWOKATA KOŚCIELNEGO – PEŁNOMOCNIKA na różnych etapach procesu:

Na etapie przedprocesowym

 • Wyjaśnienie zasad i celów procesu kanonicznego oraz ocena możliwości jego przeprowadzenia.
 • Określenie podstaw nieważności małżeństwa.
 • Dogłębne analizowanie sprawy w celu ustalenia potencjalnych przesłanek nieważności.
 • Asysta w gromadzeniu niezbędnych dowodów.
 • Instruktaż dotyczący znaczenia złożonej przysięgi religijnej i związanych z nią odpowiedzialności karnej oraz moralnej.

W zakresie przygotowania dokumentacji procesowej

 • Pomoc w przygotowaniu skargi powodowej, odpowiedzi na skargę powodową lub skargi wzajemnej dotyczącej nieważności małżeństwa.
 • Wsparcie w określeniu właściwości sądu.
 • Pomoc w ustaleniu adresu strony pozwanej.
 • Redagowanie skargi powodowej lub wsparcie w tym zakresie.

Etap procesu na poziomie I Instancji

 • Redagowanie pism procesowych,
 • Sugerowanie pytań dla stron i świadków,
 • Uczestnictwo w Rozprawie
 • Dyskusje o potrzebie rozszerzenia postępowania,
 • Przygotowanie pism oraz odpowiedzi na pismo obrońcy węzła małżeńskiego.

Po zakończeniu procesu na poziomie I Instancji

 • Omówienie wyroku Trybunału I Instancji,
 • Sporządzenie apelacji do Trybunału II Instancji,
 • Wnioskowanie o przekazanie sprawy do III instancji w Polsce,
 • Składanie apelacji do Roty Rzymskiej,
 • Zaskarżenie wyroków zawierających wady,
 • Postępowanie o dyspensę z małżeństwa ważnie zawartego lecz niedopełnionego,
 • Proces o kanoniczną separację między małżonkami.